مجموعه مدارس آتیه

1,2,3

مدارس آتیه نو

مدارس آتیه نو

در راستای اجرای زیر نظام پژوهش و ارزشیابی از برنامه‌های ابلاغی سند تحول در سال 1399 و همچنین در خصوص اجرای مفاد اساسنامه مدارس نمونه دولتی مصوب هشتصدو چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش ‌و پرورش، آزمون تراکمی دانش‌آموزان با رعایت فاصله اجتماعی برگزار می‌شود.

در راستای اجرای زیر نظام پژوهش و ارزشیابی از برنامه‌های ابلاغی سند تحول در سال 1399 و همچنین در خصوص اجرای مفاد اساسنامه مدارس نمونه دولتی مصوب هشتصدو چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش ‌و پرورش، آزمون تراکمی دانش‌آموزان با رعایت فاصله اجتماعی برگزار می‌شود.

در راستای اجرای زیر نظام پژوهش و ارزشیابی از برنامه‌های ابلاغی سند تحول در سال 1399 و همچنین در خصوص اجرای مفاد اساسنامه مدارس نمونه دولتی مصوب هشتصدو چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش ‌و پرورش، آزمون تراکمی دانش‌آموزان با رعایت فاصله اجتماعی برگزار می‌شود.

در راستای اجرای زیر نظام پژوهش و ارزشیابی از برنامه‌های ابلاغی سند تحول در سال 1399 و همچنین در خصوص اجرای مفاد اساسنامه مدارس نمونه دولتی مصوب هشتصدو چهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش ‌و پرورش، آزمون تراکمی دانش‌آموزان با رعایت فاصله اجتماعی برگزار می‌شود.


1 2 3
  • یک دیدگاه بنویسید
(ضروری)
(ضروری)کد امنیتی را وارد نمایید