مجموعه مدارس آتیه

مجموعه مدارس غیر دولتی آتیه

02633414894 - 02633402254

ارتباط با ما

دبستان و پیش دبستان پسرانه آتیه نو :کرج-مهرشهر-بلوار ارم-بلوار دانش-بلوار دانش شرقی-دبستان پسرانه آتیه نو     

تلفن تماس:33414894-33414893

دبستان و پیش دبستان دخترانه آتیه  :کرج-مهرشهر-خ ۱۱۲ شرقی

تلفن تماس:33۴۰۰۴۶۶

متوسطه اول دخترانه آتیه : کرج -مهرشهر

تلفن تماس:

متوسطه دوم دخترانه آتیه : کرج-مهر شهر