026-33402450
026-33402450
atiyehnosch@gmail.com
atiyehnosch@gmail.com
بازگشایی مدارس 1401
بازگشایی مدارس 1401
نظر به تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر ضرورت حضوری شدن آموزش مدارس باتوجه به اهمیت ارتقای کیفیت فرایند یاددهی - یادگیری به شیوه حضوری و جلوگیری از استمرار افت تحصیلی دانش آموزان، همچنین پیشگیری از تبعات جبران ناپذیر وضعیت موجود برای آینده میهن عزیز اسلامی، بدینوسیله نحوه ادامه فعالیت این واحد آموزشی در زمان باقی مانده در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به شرح زیر اعلام می گردد:
كتابخانه مرجع
كتابخانه مرجع
تجربه و تخصص و ابتکار مدیران و همکارانش توانسته با جلب اعتماد و حمایت اولیای دانش آموزان و ارائة برنامه های آموزشی و تربیتی اثربخش و روز آمد ، به سرعت پله های ترقی و پیشرفت را طیّ نماید و توسعة کمّی و کیفی قابل توجهی را حاصل کند.
نرم افزارهاي كاربردي
نرم افزارهاي كاربردي
تجربه و تخصص و ابتکار مدیران و همکارانش توانسته با جلب اعتماد و حمایت اولیای دانش آموزان و ارائة برنامه های آموزشی و تربیتی اثربخش و روز آمد ، به سرعت پله های ترقی و پیشرفت را طیّ نماید و توسعة کمّی و کیفی قابل توجهی را حاصل کند.
مدرسه پیش دبستانی ودبستان غیر دولتی
مدرسه پیش دبستانی ودبستان غیر دولتی
تجربه و تخصص و ابتکار مدیران و همکارانش توانسته با جلب اعتماد و حمایت اولیای دانش آموزان و ارائة برنامه های آموزشی و تربیتی اثربخش و روز آمد ، به سرعت پله های ترقی و پیشرفت را طیّ نماید و توسعة کمّی و کیفی قابل توجهی را حاصل کند.